אתר dobi.co.il הינו אתר קניות מקוון המשמש כחנות אינטרנט. -להלן החנות

אחריות:
כל המוצרים והשירותים המוצעים למשתמש לרכישה באתר הינם כפי שהם.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע למשתמש כי יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המראה במציאות.
על המשתמש חלה האחריות לוודא את התאמת המוצר לצרכיו ו/או להתייעץ עם מומחה רלוונטי.
החנות לא תישא בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על וזאת לתקופה שמפורסמת באתר.
המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהחנות אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, במוצרים ו/או בשירותים שיסופקו באמצעות חנות וכי אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בהם.

אספקה ומשלוח:
המשלוח נעשה באמצעות חברת שליחויות מדלת לדלת אלא אם צוין אחרת.
מועדי האספקה המצוינים באתר מסתמכים על חברת השליחויות ועל אחריותה .
לחנות תהיה הזכות המלאה להחליט האם המשלוח יעשה באמצעות קבלני שילוח או באמצעות עובדי החנות וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מחיר המשלוח הוא קבוע לכל רחבי הארץ.
הפריטים המוצגים באתר יסופקו תוך 3 ימי עבודה מיום ההזמנה אלא אם מצוין אחרת (למעט ערים רחוקות כגון אילת)
במידה והמוצר לא במלאי תימסר לצרכן הודעה תוך 2 ימי עסקים.
החנות תיידע טלפונית או באמצעות דואר אלקטרוני ללקוח על כל חוסר בפריט.

 

זכות ביטול עסקה והחלפת מוצר פגום:
הצרכן רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך פרטי העסקה לפי המאוחר.
בעת ביטול עסקה על ידי הצרכן ישלם הצרכן 5% מערך המוצר שקנה או 100 שקל, לפי הנמוך מביניהם. האחריות למוצרים כפופה לאחריות היצרן
ולא תחול במקרים הבאים כקבוע בתקנות : רשלנות או זדון של הצרכן ,כח עליון ,שימוש בניגוד להוראות היצרן ותיקון המוצר שלא על ידי טכנאי מורשה של היבואן או היצרן .
בעת ביטול עסקה עקב פגם לא יחויב הצרכן בדמי ביטול .
ניתן להחליף כל מוצר שלם ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו במקורית תוך 14 יום מיום האספקה או קבלת מסמך הגילוי לכל המאוחר על הפריטים המוחזרים להגיע אל כתובתנו ,כאשר הוצאות המשלוח למשרדינו חלות על הקונה.
ביטול העסקה לא יתאפשר במידה והמוצר הוזמן במיוחד בשביל הלקוח אלא אם הביטול נגרם עקב פגם במוצר.
פריטים אשר נפגמו במשלוח יוחלפו על ידנו בפריט זהה ללא כל תמורה, כאשר המשלוח יעשה על ידנו ללא כל תמורה מיד עם הגעת הפריט הפגום .
פריט שימצא לא תקין , יתוקן או יוחלף בפריט זהה חדש .הוצאות המשלוח של הפריט הבלתי תקין יחולו על הלקוח והחזרתו אל הלקוח לא תחויב בדמי משלוח.

במידה והגיע ללקוח מוצר שגוי כתוצאה מטעות שנעשתה בחנות, הלקוח יקבל פריט נכון, עם קבלת המוצר השגוי במשרדי החברה.

כמו כן, החנות תאפשר, במידת האפשר לקבל זיכוי על משלוח המוצר השגוי, שישלח בדואר מול חשבונית מקורית של הדואר ולא יותר מעלות משלוח של דואר רשום.

לא יתאפשר זיכוי של עלות הדואר כאשר הטעות בהזמנה היא של הלקוח, אך הלקוח יהיה כמובן זכאי להחליף את המוצר.

 

קנייה:
המחירים באתר כוללים מע"מ כחוק ולמשתמש תונפק חשבונית מס.
התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי, כאשר פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח. אם בכל זאת בחר הלקוח שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, מהחנות ייצרו קשר טלפוני עם הלקוח ביום העבודה הסמוך על מנת לקבל את פרטי כרטיס האשראי. באתר רשאי לרכוש כל אדם המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף , אשר הונפק בישראל או תאגיד רשום בישראל.
על מנת להשלים את הקנייה על הלקוח למסור את פרטיו האישיים: שם , שם חברה מס תעודת זהות או ח.פ כתובתו כתובת הדוא"ל ומספר כרטיס האשראי שברשותו. מובהר כי כל הפרטים הנמסרים מועברים לחנות כשהם מוצפנים.
אנו זקוקים לפרטים אלו כדי להשלים את הליך הקנייה לצורך משלוח הפריטים וחיוב כרטיס האשראי. החנות מתחייבת שלא להעבירם לצד שלישי, להוציא חברת האשראי . החנות תשמש במידע לצורכי מימוש הצעתו והזמנתו של הלקוח ממנה ולצורך עדכון הלקוח במוצרים חדשים ובעדכונים העשויים לעניין הלקוח.
החנות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הוכחת בעלות על כרטיס האשראי באמצעות בקשת צילום תעודת זהות של בעל הכרטיס בכדי למנוע הכחשת עיסקה.

מוצרים :
אנו שומרים על זכותנו לגרוע ו/או להוסיף מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים מהאתר ו/או לשנות האתר
ו/או תוכנו ו/או המחירים ו/או התנאים המופיעים בו בכל עת ללא כל התראה מוקדמת. הלקוח מצהיר בזאת, כי קרא את תקנון האתר והיינו מודע לתקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החנות ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר והוא פוטר אותם מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, בגין מוצר ו/או שירות לרבות מחמת איכותו, טיבו, השימוש בו איחורים באספקה.
באשר למוצרים שמחירם מעל 100 ש"ח – אם אין אפשרות לאתר את היצרן/יבואן, אזי החנות תמלא את כל חובות היצרן/יבואן.

סמכות שיפוט:
סמכות השיפוט בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה לבית המשפט בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט:
תל אביב ,נתניה, חיפה, נצרת ,באר שבע וירושלים . בחירת מיקום השיפוט תקבע ע"י החנות

פינוי פסולות אלקטרונית:

שימו לב! ניתן למסור פסולת אלקטרונית על פי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות התשע"ב ב-2012.

אנא להשיב בדוא"ל חוזר אם ברצונך למסור פסולת אלקטרונית מיד לאחר קבלת אישור ההזמנה.